RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą 

w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji TRANSOPOT 2019.

Ponadto jeżeli wyrazi Pani/Pan odrębną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o organizowanych w przyszłości przez Wydział Ekonomiczny UG seminariach, konferencjach oraz innych wydarzeniach naukowych.

4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a.  RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkowało niezapisaniem danej osoby jako uczestnika ww. konferencji oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji o organizowanych wydarzeniach naukowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania jednak nie dłużej niż przez okres realizacji celów, wskazanych w ust. 3.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)prawo dostępu do treści swoich danych,

b)prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Formularze zgody na przetwarzanie danych osobowych