Rok 2000

 IX Konferencja Katedr Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego „Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw”

Celem konferencji była debata koncentrująca się wokół trzech wiodących kwestii:

•stanu negocjacji transportowych Polski z Unią Europejską;

•zdolności adaptacyjnej polskich przedsiębiorstw transportowych do warunków unijnych;

•otwarcia rynków transportowych na szeroką konkurencję i wynikających z tego szans i zagrożeń dla polskich przedsiębiorstw transportowych.

Publikacja konferencyjna została podzielona na trzy części poświęcone kolejno: negocjacjom transportowym Polski z Unią Europejską oraz zdolnościom adaptacyjnym polskich przedsiębiorstw transportowych do uwarunkowań unijnych, jak też otwarciu rynków transportowych na konkurencję.

 

Część I. Stan negocjacji transportowych Polski z Unią Europejską

 • Andrzej S. Grzelakowski (Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej), Negocjacje akcesyjne w obszarze transportu – charakterystyka ich dotychczasowego przebiegu i wyzwania w okresie dostosowawczym
 • Jan Burnewicz, Monika Bąk, Barbara Pawłowska (Uniwersytet Gdański), Nowe regulacje transportowe Unii Europejskiej wprowadzone w życie w latach 1999 - 2000

 

Część II. Zdolność adaptacyjna polskich przedsiębiorstw transportowych do uwarunkowań unijnych

 • Krzysztof Szałucki (Uniwersytet Gdański), Mechanizmy adaptacyjne polskich przedsiębiorstw transportowych wobec wyzwań rynku globalnego
 • Jan Majewski (Uniwersytet Gdański), O niektórych barierach wejścia przedsiębiorstw PKS w nowoczesność
 • Stanisław Miecznikowski (Uniwersytet Gdański), Zdolność adaptacyjna przedsiębiorstwa PKP do wymogów i standardów Unii Europejskiej
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Włodzimierz Rydzkowski, Ryszard Rolbiecki (Uniwersytet Gdański), Problemy przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej w Polsce w procesie dostosowania do wymagań systemu transportowego Unii Europejskiej
 • Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdański), Zdolność adaptacyjna polskich przedsiębiorstw komunikacji miejskiej do standardów i wymogów Unii Europejskiej
 • Andrzej Ruciński (Uniwersytet Gdański), Procesy adaptacji polskich portów lotniczych do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej
 • Grażyna Wolska, Jacek Buko (Uniwersytet Szczeciński), Koncepcja zaspokajania potrzeb przewozowych Poczty Polskiej przez zrestrukturyzowane przedsiębiorstwa PKS
 • Mirosław Krajewski (Uniwersytet Gdański), Zasady oceny finansowej przedsiębiorstw w świetle standardów Unii Europejskiej

 

Część III. Otwarcie rynków transportowych na konkurencję

 • Teresa Kamińska, Elżbieta Adamowicz (Uniwersytet Gdański), Ryzyko towarzyszące polskim firmom transportowym na rynku Unii Europejskiej
 • Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński), Liberalizacja dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce na tle rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej
 • Danuta Rucińska (Uniwersytet Gdański), Procesy liberalizacyjne na europejskim i polskim rynku usług lotniczych
 • Marek Ciesielski (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Luka konkurencyjna w transporcie drogowym
 • Stanisław Dziadek, Barbara Kos (Akademia Ekonomiczna w Katowicach), Promocja jako element podnoszenia konkurencyjności podmiotów transportowo-spedycyjnych
 • Mirosław Chaberek (Uniwersytet Gdański), Funkcje centrum logistycznego w łańcuchu dostaw
 • Zdzisław Kordel (Uniwersytet Gdański), Europejski operator logistyczny w integracji łańcuchów dostaw