Rok 2001

X Konferencja Katedr Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego „Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Poniesione koszty, spodziewane korzyści”

Konferencja z roku 2001 była dziesiątym, jubileuszowym spotkaniem środowiska zarówno teoretyków ekonomistów zajmujących się zagadnieniami transportowymi, jak i praktyków. Była to okazja do pewnych podsumowań, swoistego bilansu dziesięciolecia w kontekście dostosowań polskiego transportu do wymogów unijnych. Konferencja została zrealizowana w trzech sesjach tematycznych, które zaowocowały trójpodziałem publikacji. Tematy poszczególnych części były następujące: 

•Dotychczasowe koszty dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej – bilans dziesięciolecia; 

•Dostosowanie polskich przedsiębiorstw do Unii Europejskiej – bilans dziesięciolecia;

•Potencjalne zmiany (zagrożenia i korzyści) dla polskiego transportu i gospodarki w świetle procesów adaptacyjnych.

 

Część I. Dotychczasowe koszty dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej – bilans dziesięciolecia

 • Włodzimierz Rydzkowski, Transport w dekadzie reformy systemowej
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki, Problemy dostosowania infrastruktury transportu w Polsce do standardów Unii Europejskiej (bilans dziesięciolecia, szanse i zagrożenia rozwoju)
 • Stanisław Dziadek, Barbara Kos, Źródła finansowania dostosowania polskiej infrastruktury transportu do standardów europejskich
 • Monika Bąk, Barbara Pawłowska, Koszty i korzyści rozszerzenia Unii Europejskiej w sektorze transportu – analiza skutków dla krajów ubiegających się o członkostwo
 • Maciej Mindur, Ocena stanu przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
 • Juhani Vainio, What changes have happened in Finnish shipping and university resources after joining in the European Union


Część II. Dostosowanie polskich przedsiębiorstw do Unii Europejskiej – bilans dziesięciolecia

 • Krzysztof Szałucki, Z doświadczeń nad budową i kształtowaniem postaw konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw transportowych
 • Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Dostosowanie polskich przedsiębiorstw transportu lotniczego do Unii Europejskiej – bilans dziesięciolecia
 • Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski, Koszty i korzyści dostosowania polskiego lokalnego transportu pasażerskiego do Unii Europejskiej
 • Tadeusz Dyr, Bożena Grad, Prywatyzacja jako proces dostosowania przedsiębiorstw pasażerskiego transportu zbiorowego w regionie do standardów Unii Europejskiej
 • Mirosław Krajewski, Współczesne kierunki syntetycznej oceny polskich przedsiębiorstw transportowych w dobie dostosowania do warunków Unii Europejskiej
 • Teresa Kamińska, Elżbieta Adamowicz, Ryzyko jako determinanta rozwoju polskich przedsiębiorstw transportowych
 • Tomasz Dołęgowski, Transport a konkurencyjność (komunikat)


Część III. Potencjalne zmiany (zagrożenia i korzyści) dla polskiego transportu i gospodarki w świetle procesów adaptacyjnych

 • Andrzej Stępniak, Stan negocjacji akcesyjnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transportu
 • Juliusz Engelhardt, Szanse i zagrożenia dla polskiego transportu kolejowego po wejściu w życie ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa PKP
 • Anna Mężyk, Regionalizacja kolejowych usług pasażerskich w aspekcie dostosowania do Unii Europejskiej
 • Stanisław Miecznikowski, Marcin Wołek, Samorząd terytorialny a reorganizacja kolei: wyzwania dla województwa pomorskiego
 • Zdzisław Kordel, Korzyści i zagrożenia z tytułu integracji polskiego transportu samochodowego z Unią Europejską
 • Mirosław Chaberek, Rozwój kanałów logistycznych jako źródło ekonomicznych korzyści globalnych procesów gospodarczych
 • Joanna Archutowska, Ewa Żbikowska, Rozwój rynku usług logistycznych w Polsce