Rok 2004

XIII Konferencja Katedr Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego „Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Sukcesy, porażki, kierunki”

Trzy tygodnie po oficjalnym włączeniu Polski w struktury Unii Europejskiej odbyła się kolejna edycja naszej Konferencji poświęconej problematyce dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej, a szczególnie sukcesom, porażkom, jak i kierunkom owego dostosowywania. Wynikiem spotkań konferencyjnych były dwie odrębne publikacje – po pierwsze ukazał się już w czasie konferencji 5 nr czasopisma „Transport. Spedycja. Logistyka”, w którym opublikowano osiem referatów. A następnie ukazał się kolejny numer Zeszytów Naukowych UG ETL, w którym zebrano wszystkie referaty zgłoszone na konferencję.

„Transport. Spedycja. Logistyka” 5/2014:

 

 • Jan Burnewicz, Zmiany makroekonomiczne w procesie integracji polskiego transportu z UE (1990-2002)
 • Juliusz Engelhardt, Porażki w dostosowaniu polskiego transportu kolejowego do standardów Unii Europejskiej
 • Danuta Rucińska, Instrumentarium marketingu wartości. Narzędzie kształtowania konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorstw TSL na eurorynku
 • Zdzisław Kordel, Polski transport drogowy na rynku transportowym Europy
 • Włodzimierz Januszkiewicz, Kierunki dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej
 • Wojciech Paprocki, Warunki osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwa kolejowe na rynku europejskim
 • Janusz Łacny, Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego na bazie procedury TIR
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Sukcesy polskiej polityki rozwoju transportu

 

 

Transport a Unia Europejska. Sukcesy, porażki, kierunki, pod red. D.Rucińskiej i E.Adamowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego, nr 31/2005:

Część I. Sukcesy w zakresie dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej

 • Jan Burnewicz, Zmiany makroekonomiczne w procesie integracji polskiego transportu z Unią Europejską (1990-2002)
 • Wojciech Paprocki, Warunki osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwa kolejowe na rynku europejskim
 • Janusz Łacny, Funkcjonowanie międzynarodowego transportu drogowego na bazie procedury TIR
 • Mirosław Chaberek, Janusz Dyduch, Powołanie urzędu transportu kolejowego jako przykład instytucjonalnego i funkcjonalnego dostosowania polskiego transportu kolejowego do jednolitego rynku europejskiego
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Sukcesy polskiej polityki rozwoju transportu
 • Beata Majecka, Projakościowe zachowania rynkowe – sukces w dostosowaniu polskiego transportu do Unii Europejskiej
 • Tomasz Nowakowski, Mateusz Zając, Paweł Zając, Transport kontenerowy w Polsce
 • Mirosław Kowalewski, Oszczędności kosztów wypadków drogowych w analizach kosztów i korzyści ex ante i ex post inwestycji drogowych
 • Elżbieta Marciszewska, Czy polski sektor lotniczy uniknie szoku integracyjnego?
 • Mirosław Antonowicz, PKP Cargo S.A. w drodze do Unii Europejskiej – podstawy sukcesu
 • Leszek Mindur, Dostosowanie polskich operatorów spedycyjno-logistycznych do warunków Unii Europejskiej na przykładzie przedsiębiorstwa spedycji międzynarodowej C.Hartwig Warszawa S.A.

 

Część II. Porażki w zakresie dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej

 • Halina Brdulak, Wyzwania dla polskiego transportu drogowego na rozszerzonym rynku unijnym
 • Zdzisław Kordel, Polski transport drogowy na rynku transportowym Europy
 • Juliusz Engelhardt, Porażki w dostosowaniu polskiego transportu kolejowego do standardów Unii Europejskiej
 • Hubert Igliński, Stan liniowej infrastruktury kolejowej w Polsce w przededniu akcesji do Unii Europejskiej
 • Daniel Fic, Zbigniew Nowacki, Czy Unia Europejska stymuluje transport kolejowy w Europie?
 • Ryszard Olejniczak, Wybrane problemy dostosowania polskiego kolejnictwa do uczestnictwa w transportowym rynku Wspólnoty

 

Część III. Kierunki dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej

 • Włodzimierz Januszkiewicz, Kierunki dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej
 • Danuta Rucińska, Instrumentarium marketingu wartości jako narzędzie kształtowania konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorstw TSL na eurorynku
 • Dariusz Kaliński, Kierunki dostosowania polskiego transportu lotniczego do Unii Europejskiej
 • Andrzej Letkiewicz, Kierunki rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego na wspólnym rynku europejskim
 • Maciej Mindur, Podstawowe kierunki dostosowania polskiego transportu kolejowego i kombinowanego do wymogów Unii Europejskiej
 • Barbara Kos, Maria Michałowska, Wybrane problemy systemu motywowania personelu w działalności PKP Cargo S.A.
 • Beata Zagożdżon, Tadeusz Dyr, Wdrażanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako kierunek dostosowania transportu pasażerskiego do warunków Unii Europejskiej
 • Janusz Figura, Jakość w procesie adaptacji usług logistycznych
 • Grażyna Karwacka, Uwarunkowania integracji polskich systemów transportowych z europejskim łańcuchem dostaw
 • Henryk Babis, Roman Czaplewski, Telematyka w procesie unowocześniania polskiego transportu
 • Mirosław Krajewski, Zakres i źródła finansowania procesu dostosowania infrastruktury drogowej w Polsce do Standardów Unii Europejskiej
 • Przemysław Borkowski, Wpływ ryzyka kraju na pozyskanie kapitału prywatnego w transportowych projektach inwestycyjnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

 

Część IV. Transport regionalny w procesie przemian

 • Tadeusz Dyr, Sukcesy i porażki w dostosowaniu transportu regionalnego do Unii Europejskiej
 • Stanisław Miecznikowski, Wybrane aspekty funkcjonowania regionalnego transportu szynowego w warunkach liberalizacji
 • Anna Mężyk, Regionalizacja przewozów kolejowych w Polsce na tle założeń polityki transportowej
 • Bożena Grad, Partnerstwo publiczno-prywatne w regionalnym transporcie pasażerskim jako czynnik pozyskiwania środków z funduszy unijnych