Rok 2005

XIV Konferencja Katedr Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego „Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie”

Uczestnicy konferencji, przedstawiciele polskiej polityki, nauki i praktyki gospodarczej, skoncentrowali się na wielu ważnych aspektach dostosowania polskiego transportu do Unii Europejskiej, wskazując jego znaczenie w kształtowaniu europejskiej przyszłości. Publikacja pokonferencyjna Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie, pod red. D.Rucińskiej i E.Adamowicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego, nr 33 została podzielona na cztery części.

 

Część I. Polska polityka transportowa w świetle tendencji unijnych

 • Ryszard Krystek, Polityka transportowa państwa na lata 2005-2025
 • Maria Michałowska, Robert Tomanek, Integracja systemów transportowych w warunkach gospodarki rynkowej jako przedmiot badań naukowych
 • Ryszard Krystek, Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Integracja z Unią Europejską – konieczność korekty programu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
 • Janusz Łacny, Wybrane konwencje ONZ regulujące zasady funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki, Organizacyjno-prawne problemy dostosowania śródlądowych dróg wodnych w Polsce do standardów europejskich
 • Jagienka Rześny-Cieplińska, Dostęp do zawodu spedytora w świetle regulacji prawnych Unii Europejskiej
 • Grażyna Karwacka, Ekonomiczne aspekty interoperacyjności kolejowych procesów transportowych w Europie
 • Wojciech Miotke, Jagienka Rześny-Cieplińska, Uwarunkowania dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Część II. Próba oceny doświadczeń integracyjnych polskiego transportu (dwugłos teoretyków i praktyków)

 • Elżbieta Załoga, Wspólny rynek usług transportowych Unii Europejskiej – oczekiwania i efekty
 • Jan Burnewicz, Polska w orbicie strategii europejskich operatorów logistycznych
 • Alina Lipińska-Słota, Polska w lądowych przewozach ładunków Wschód-Zachód
 • Juliusz Engelhardt, Polski transport kolejowy w świetle badań nad liberalizacją kolei w Unii Europejskiej
 • Grzegorz Kaczor, Polscy operatorzy drogowi w Unii Europejskiej
 • Bożena Grad, Aneta Soja, Rozwiązania integracyjne w regionalnym samochodowym transporcie publicznym – ocena wdrożeń w województwie lubelskim
 • Tadeusz Dyr, Wartość usługi dla pasażera jako czynnik konkurencyjności polskiego transportu regionalnego w warunkach integracji europejskiej 
 • Mirosław Krajewski, Ocena wyników finansowych operatorów logistycznych za lata 2001-2004
 • Adam Mytlewski, Model systemu kalkulacji cen za dostęp do infrastruktury kolejowej w PKP PLK S.A.
 • Mirosław Kowalewski, Oszczędności kosztów zanieczyszczenia środowiska w analizach kosztów i korzyści ex ante i ex post inwestycji drogowych
 • Przemysław Borkowski, Wykorzystanie macierzy ryzyka w ocenie inwestycji w infrastrukturę transportu w świetle zasad oceny ryzyka w transportowych projektach infrastrukturalnych Unii Europejskiej

 

Część III. Przedsiębiorstwa transportowe w perspektywie europejskiej

 • Danuta Rucińska, Problemy kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa na europejskim rynku TSL
 • Janusz Figura, TQM jako narzędzie adaptacji małych i średnich przedsiębiorstw międzynarodowego transportu drogowego do warunków jednolitego rynku transportowego Unii Europejskiej
 • Aleksandra Koźlak, Doświadczenia polskich przedsiębiorstw sektora TSL wynikające z integracji Polski z Unią Europejską
 • Tomasz Kwarciński, Dariusz Milewski, Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw transportu samochodowego po integracji Polski z Unią Europejską
 • Ryszard Rolbiecki, Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstw transportowych w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską
 • Mirosław Antonowicz, Źródła poprawy pozycji firm polskiego sektora towarowego transportu kolejowego w Unii Europejskiej
 • Beata Majecka, Czynniki sukcesu polskich mikroprzedsiębiorstw transportowych na europejskim rynku
 • Andrzej Letkiewicz, Finansowe czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw transportu drogowego na rynku europejskim
 • Joanna Liszek, Leasing jako narzędzie wspomagania finansowego w przedsiębiorstwie transportowym
 • Joanna Fryca, Ocena systemów zatrudniania w polskim transporcie

 

Część IV. Dalsza integracja polskiego transportu – dylematy i kontrowersje

 • Andrzej S.Grzelakowski, Polityka transportowa RP – dylematy i kontrowersje wobec wyzwań integracyjnych (UE) i globalnych
 • Elżbieta Marciszewska, Transport lotniczy w polityce transportowej Polski w świetle redefinicji strategii lizbońskiej
 • Monika Bąk, Barbara Pawłowska, Koncepcje rozwoju transportu drogowego wobec wyzwań XXI wieku
 • Zdzisław Kordel, Perspektywy znaczenia transportu drogowego w łańcuchach dostaw
 • Leszek Mindur, Jerzy Wronka, Cele i uwarunkowania rozwoju transportu intermodalnego w Polsce
 • Tomasz Nowakowski, Mateusz Zając, Analiza możliwości funkcjonowania technologii transportu intermodalnego w Polsce
 • Ryszard Marek Wojsławski, Henryk Zielaskiewicz, Rozwój przewozów intermodalnych w logistycznych łańcuchach dostaw z udziałem kolei
 • Kazimierz Jamroz, Jacek Oskarbski, Tristar platformą przyszłej integracji transportu w aglomeracji trójmiejskiej