Rok 2009

INTRALOG 2009 „Zrównoważony rozwój transportu wyzwaniem XXI wieku”

W dniach 1-2 czerwca 2009 roku odbyła się tradycyjna już, siedemnasta Konferencja Naukowa Katedr Transportu i Logistyki (druga pod wspólnym tytułem INTRALOG). Tematyka dotyczyła transportu miejskiego i regionalnego, zrównoważonego rozwoju miast i regionów, jak też miejskiej polityki transportowej. Wszystkie artykuły zostały opublikowane w „Transport Miejski i Regionalny” z 2009, nr 7-8.

 

 • Elżbieta Adamowicz, Rola europejskiego banku inwestycyjnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego
 • Joanna Archutowska, Teoretyczne ekonomiczne i pozaekonomiczne cele congestion pricing
 • Monika Bąk, Barbara Pawłowska, Poprawa efektywności energetycznej transportu warunkiem zrównoważonej mobilności
 • Adam Bogusz, PGNiG - sprężony gaz ziemny – alternatywne paliwo dla komunikacji miejskiej
 • Przemysław Borkowski, Transport w regionie bałtyckim w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju 
 • Jan Burnewicz, Nowa era technologiczna zrównoważonego transportu
 • Mirosław Chaberek,  Czas na kolej? Inwestycje  kolejowe w województwie pomorskim
 • Janusz Figura, Zrównoważony rozwój transportu a jakość usług w sektorze transport - spedycja – logistyka
 • Bożena Grad, Ewa Ferensztajn-Galardos, Koncepcja rozwiązań  organizacyjno-zarządczych w regionalnym transporcie publicznym – aspekt ekologiczny
 • Andrzej S. Grzelakowski, Internalizacja kosztów zewnętrznych   transportu  -  ocena  możliwości  oraz  ryzyk  i  potencjalnych  skutków  jej  implementacji
 • Krzysztof Grzelec, Wybrane aspekty integracji transportu miejskiego w metropolii zatoki gdańskiej jako instrumentu polityki transportowej zrównoważonego rozwoju na obszarach zurbanizowanych
 • Marek Grzybowski, Kreowanie marketingowej orientacji portów morskich poprzez rozwój funkcji logistycznych
 • Ryszard Janecki, Stanisław Krawiec, Cele zrównoważonego rozwoju w projekcie polityki transportowej Katowic
 • Justyna Jankowska, Szanse i bariery zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa usług spedycyjnych
 • Andrzej Jezierski, Trójmiejskie inicjatywy rozwoju centrów logistycznych  i nowoczesnych powierzchni magazynowych
 • Dariusz Kaliński, Działania proekologiczne w zakresie transportu lotniczego
 • Hubert Kołodziejski, Olgierd Wyszomirski, Proekologiczne rozwiązania w kierunku zrównoważonego rozwoju transport miejskiego na przykładzie metropolii zatoki gdańskiej
 • Marianna Kotowska-Jelonek,  Ewaluacja efektywności kolejowych inwestycji infrastrukturalnych  a zrównoważony rozwój transportu
 • Aleksandra Koźlak,  Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach jako efekt dążenia do zrównoważonego rozwoju
 • Jan Kulczyk,  Tomasz Nowakowski, Anna Gajna, Tomasz Korycki, Transport zrównoważony w korytarzu transportowym odrzańskiej drogi wodnej
 • Piotr Kuropatwiński, Kierunki ewolucji strategii zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego
 • Paweł Lesiak, Kryzys gospodarczy jako szansa weryfikacji badań nad gospodarką transportową w Unii Europejskiej
 • Joanna Liszek, Jagienka Rześny-Cieplińska, Efektywność transakcji leasingowych ze strony leasingodawcy i operatora transportu drogowego w warunkach dekoniunktury gospodarczej
 • Krzysztof Małecki, Jarosław Wątróbski, Przepustowość skrzyżowań o ruchu okrężnym jako element logistyki miejskiej
 • Elżbieta Marciszewska, Paweł Zagrajek, Ekologiczne wyzwania a uwarunkowania funkcjonowania transportu lotniczego
 • Anna Mężyk, Kierunki oddziaływania na zmiany zachowań komunikacyjnych w aspekcie zrównoważonej mobilności 
 • Lech Michalski, Planowanie zrównoważonego transportu miast bałtyckich
 • Konrad Misztal, Zrównoważony rozwój portów morskich
 • Adam Mytlewski, Nowe perspektywy uczestnictwa PKP LHS Sp. z o.o. w obsłudze łańcuchów dostaw
 • Karolina Olpińska, Ocena oddziaływania inwestycji kolejowych na środowisko 
 • Wojciech Paprocki, Mechanizm rujnującej konkurencji na rynku transportowym – komplementarny scenariusz zmian w stosunku do polityki zrównoważonego rozwoju
 • Oliwia Pietrzak, Krystian Pietrzak,  Przyszły charakter sieci transportowej miasta Szczecina w koncepcji zrównoważonego rozwoju
 • Michał Pluciński, Aktywność współczesnych portów morskich na polu ograniczania negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko
 • Adam Przybyłowski, Polityka spójności i polityka transportowa Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju
 • Ryszard Rolbiecki, Możliwości zmniejszenia energochłonności i emisji gazów cieplarnianych w  transporcie wodnym śródlądowym
 • Danuta Rucińska, Problemy zrównoważonego rozwój transportu w programie Marco Polo
 • Włodzimierz Rydzkowski, Marcin Hajdul, Analiza wpływu zróżnicowania stawek za dostęp do infrastruktury transportowej na rozwój przewozów intermodalnych 
 • Joanna Schomburg, Aleksandra Szuścicka, Finansowanie innowacji w cyklu dostaw w ramach funduszy unijnych wspierających zrównoważony rozwój rybołówstwa na przykładzie modernizacji statku rybackiego
 • Justyna Staszak, Promocja usług transportu miejskiego jako element strategii zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni 
 • Tomasz Taraszkiewicz, Integracja biletowa jako instrument zrównoważonego rozwoju w obsłudze transportowej ruchu turystycznego
 • Dariusz Tłoczyński, Wyzwania dla polskich portów lotniczych w kontekście Euro 2012 jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Rozwój zrównoważony a problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce
 • Beata Zagożdżon, Wpływ kosztów i korzyści zewnętrznych na efektywność ekonomiczną kolejowych inwestycji infrastrukturalnych