Rok 2014

Po kilku latach przerwy konferencja Katedr Transpotu i Logistyki została reaktywowana pod tytułem przewodnim TranSopot "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Zaproszeni goście oraz pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego dyskutowali w ramach następujących obszarów tematycznych:

- zrównoważony transport

- innowacyjny transport

- przedsiębiorstwa transportowe.

Warto podkreślić zorganizowanie w ramach Konferencji debaty z praktykami na temat: Innowacje w branży TSL podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki.

 

Z nadesłanych na Konferencję artykułów została wydana publikacja pokonferencyjna w czasopiśmie "Logistyka" nr 2/2014 (dodatek na CD Logistyka-nauka):

 
 • Mirosław Antonowicz, Jakub Majewski, Rynek usług przewozu ładunków transportem kolejowym po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 • Monika Bąk, Agnieszka Ważna, Oszczędność czasu w transporcie pasażerskim w teorii i praktyce
 • Izabela Bergel, Rola regulatora europejskiego i krajowego w zapewnieniu praw pasażerów niepełnosprawnych w transporcie
 • Arkadiusz Drewnowski, Działalność zagranicznych kolejowych operatorów przewozów pasażerskich na rynku polskim. Szanse i zagrożenia
 • Juliusz Engelhardt, Usamorządowienie kolei regionalnych w Polsce – fakty i mity
 • Anita Fajczak-Kowalska, Problemy związane z funkcjonowaniem współczesnego rynku usług transportowych na przykładzie spółki PKP Intercity
 • Joanna Fryca, Przedsiębiorstwa TSL wobec wyzwań współczesnego rynku pracy
 • Andrzej S. Grzelakowski, Europejska przestrzeń transportowa i logistyczna wobec wyzwań globalnych
 • Marek Grzybowski, Alianse strategiczne w transporcie morskim. Kontekst Regionu Morza Bałtyckiego
 • Joanna Hartenberger-Liszek, Diagnozowanie efektywności podmiotów publicznego transportu zbiorowego
 • Katarzyna Hebel, Mobilność mieszkańców miast w XXI wieku
 • Sonia Huderek-Glapska, Koszty zewnętrzne transportu lotniczego
 • Hubert Igliński, Czy świat osiągnął już oil peak?
 • Ewa Kamińska, Tomasz Kamiński, Anna Skarbek-Żabkin, Aspekt prawny recyklingu akumulatorów kwasowoołowiowych
 • Zuzanna Kłos-Adamkiewicz, Plan mobilności jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju transportu w miastach
 • Zdzisław Kordel, Jerzy Waśkiewicz, Wojciech Gis, Problematyka kosztów i cen w transporcie samochodowym
 • Aleksandra Koźlak, Wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce z funduszy Unii Europejskiej
 • Joanna Krupska, Bariery rozwoju operatorów transportowej obsługi produkcji przetwórstwa rybnego
 • Dorota Książkiewicz, Dariusz Mierkiewicz, Techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa w morskich przewozach kontenerowych
 • Tomasz Kwarciński, Dostępność transportowa na obszarze o niskim popycie na usługi transportowe
 • Andrzej Letkiewicz, 25 lat gospodarki rynkowej w polskim transporcie drogowym ładunków – z chaosu ku porządkowi
 • Beata Majecka, Możliwości kształtowania pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw transportu drogowego - perspektywa witalnościowa
 • Elżbieta Marciszewska, Rola regulatorów w kształtowaniu podstaw funkcjonowania i rozwoju transportu lotniczego
 • Maciej Matczak, Fundusze private equity na rynku kontroli przedsiębiorstw w sektorze transportu
 • Maria Matusiewicz, Logistyka miejska w miastach o historycznej zabudowie na przykładzie Głównego Miasta w Gdańsku
 • Urszula Motowidlak, Rozwój zrównoważonego transportu w świetle przepisów dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE ORAZ 2009/30/WE
 • Adam Mytlewski, Analiza parametrów sprawności ekonomiczno-eksploatacyjnej transportu w obsłudze wywozu odpadów komunalnych
 • Piotr Niedzielski, Kreatywność i procesy innowacyjne w polskim transporcie kolejowym – studium przypadku
 • Tomasz Kulpa, Katarzyna Nosal, Przykłady rozwiązań w zakresie transportu publicznego oraz ruchu rowerowego i pieszego wdrożonych w Krakowie
 • Barbara Pawłowska, Zrównoważony rozwój transportu warunkiem wzrostu dobrobytu społecznego oraz rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Adam Przybyłowski, Strategie zrównoważonego rozwoju transportu w polskich regionach ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Śląskiego
 • Ryszard Rolbiecki, Kondycja finansowa przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce
 • Piotr Rosik, Zrównoważony transport lądowy a przesunięcie modalne w latach 2000-2010 – ujęcie przestrzenne
 • Danuta Rucińska, Promocja zrównoważonego rozwoju transportu - wybrane przykłady dobrych praktyk
 • Andrzej Ruciński, Przemiany ilościowe i jakościowe w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy w XXI wieku
 • Jagienka Rześny-Cieplińska, Kształtowanie atrybutów organizatorów zintegrowanego systemu transportowego
 • Grzegorz Sierpiński, Wyzwania zrównoważonego systemu transportowego wobec samochodu elektrycznego jako realnej alternatywy dla konwencjonalnego transportu indywidualnego
 • Paweł Sobczak, Rozkład jazdy PKP na przełomie 2013 i2014 roku oraz jego wpływ na realizację zrównoważonego transportu w Województwie Śląskim
 • Michał Suchanek, Wykorzystanie zbiorów rozmytych w badaniach operacyjnych przedsiębiorstw transportowych
 • Dariusz Tłoczyński, Koszty funkcjonowania pasażerskiego rynku transportu lotniczego
 • Robert Tomanek, Rola zintegrowanych inwestycji terytorialnych w równoważeniu transportu na obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Górnośląskiej
 • Blanka Tundys, Agnieszka Matuszczak, Analiza zależności pomiędzy poziomem PKB a transportem i jego kosztami zewnętrznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej
 • Małgorzata Wach-Kloskowska, Innowacje w zakresie infrastruktury transportowej w Województwie Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w Porcie Lotniczym Gdańsk
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Problemy zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce
 • Marcin Wołek, SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej
 • Olgierd Wyszomirski, Plany zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w miastach, a wyzwania transportu miejskiego
 • Elżbieta Załoga, W kierunku nowego paradygmatu rozwoju transportu w Unii Europejskie