Rok 2015

W dniach 25-27 maja 2015 roku po raz kolejny odbyła się konferencja TranSopot "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Obszary tematyczne konferencji to:

- zrównoważony transport

- innowacje i postęp techniczny w transporcie

- przedsiębiorstwa transportowe przyszłości - przesłanki rozwoju - uwarunkowania przetrwania.

Po raz pierwszy też, w ramach Konferencji, odbyła się sesja dla doktorantów i asystentów, którzy mieli szansę zaprezentowania wyników swoich badań - czasami po raz pierwszy w swojej karierze zawodowej.

 

Publikacje pokonferencyjne:

I. czasopismo "Logistyka" nr 3/2015 (dodatek na CD Logistyka-nauka):

 • Antonowicz Mirosław, Majewski Jakub, O bezpieczeństwie w transporcie lądowym – zarys problematyki
 • Bastowska Dorota, Konkurencyjność na rynku usług TSL – specjalizacja czy kompleksowość oferty
 • Bąk Monika, Finansowanie badań i innowacji w transporcie Unii Europejskiej – wydatki budżetów państw i przedsiębiorstw
 • Bąk Monika, Potencjał innowacyjny transportu w Unii Europejskiej
 • Bernacki Dariusz, Potencjał przewozowy i korzyści skali w żegludze promowej na przykładzie linii promowych Świnoujście-Szwecja
 • Borkowski Przemysław, HAZOP jako narzędzie kontroli ryzyka w infrastrukturze transportu
 • Brzeziński Andrzej, Problemy wdrażania strategii transportowych w dużych miastach na przykładzie Warszawy
 • Brzeziński Andrzej, Zakres i rola polityki mobilności w miastach
 • Brzeziński Andrzej, Systemowe wzmocnienie roli ruchu pieszego – diagnoza sytuacji i propozycje działań
 • Drewnowski Arkadiusz, Organizacja zarządzania infrastrukturą a konkurencyjność transportu kolejowego w Polsce
 • Dyczkowska Joanna, Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw TSL – analiza
 • Engelhardt Juliusz, Kolej Transsyberyjska i Bajkalsko – Amurska Magistrala mało znane epizody historii
 • Engelhardt Juliusz, Projekt Pendolino – media, eksperci i polityka
 • Forkiewicz Marcin, Dostępność transportowa morskich portów jachtowych w województwie pomorskim
 • Fuć Paweł, Lijewski Piotr, Siedlecki Maciej, Ziółkowski Andrzej, Wykorzystanie hybrydowego układu napędowego do zmniejszenia emisji związków szkodliwych spalin
 • Gądek-Hawlena Teresa, Działania organizacji pozarządowych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Gradkowski Krzysztof, Iwanowska Katarzyna, Możliwości modernizacji centrum logistycznego portu w miejscowości Al Faw (republika Iraku)
 • Grzelakowski Andrzej S., Rozwój sieci bazowej i korytarzy transportowych TEN-T w UE - podstawowe wyzwania
 • Grzybowski Marek, Rynek ro-ro na Bałtyku. Studia przypadków liderów rynkowych
 • Gus-Puszczewicz Aleksandra, Uwarunkowania rozwoju portu morskiego w Elblągu
 • Janecki Ryszard, Karoń Grzegorz, Sierpiński Grzegorz, Krawiec Stanisław, Markusik Sylwester, Metodyka oceny efektywności ekonomicznej wprowadzenia autobusów z napędem elektrycznym w transporcie publicznym
 • Kopeć Krzysztof, Pomorska Kolej Metropolitalna jako nowy element kształtowania komunikacji w aglomeracji gdańskiej
 • Kowalczyk Karol, Rosik Piotr, Wykorzystanie infrastruktury przez przewoźników kolejowych w obsłudze połączeń międzyaglomeracyjnych
 • Koźlak Aleksandra, Ograniczenie kongestii transportowej w miastach jako główne wyzwanie dla polityki transportowej
 • Krupska Joanna, Determinanty systemu informacyjnego operatorów transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego
 • Książkiewicz Dorota, Mierkiewicz Dariusz, Wyzwania związane z organizacją przepływu informacji w łańcuchach dostaw
 • Lorek Agnieszka, Lorek Elżbieta, Problemy i uwarunkowania rozwoju transportu zrównoważonego w regionie śląskim
 • Łapacz Danuta, Wpływ systemu zamówień publicznych na kształtowanie infrastruktury transportu drogowego w Polsce
 • Madej Konrad, Ruciński Andrzej, Prognozy rozwoju transportu lotniczego w Polsce do roku 2030
 • Makolska-Tenold Maria, Samochód elektryczny ekologicznym rozwiązaniem transportowym zielonego miasta
 • Marciszewska Elżbieta, Hoszman Adam, Zróżnicowanie polityki opłat za korzystanie z infrastruktury portów lotniczych
 • Matczak Maciej, Teoretyczne i praktyczne wyzwania oceny stopnia integracji wertykalnej w transporcie
 • Matuszczak Agnieszka, Analiza zależności między wielkością emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym a wybranymi determinantami – w kontekście Strategii Europa 2020
 • Merkisz-Guranowska Agnieszka, Andrzejewski Maciej, Nowoczesne rozwiązania zmniejszające emisję zanieczyszczeń z transportu drogowego
 • Orcholska Karolina, Transport w mieście w kontekście założeń Białej Księgi Transportu z 2011 roku
 • Pawłowska Barbara, Rola transportu w realizacji idei „Inteligentnego miasta”
 • Rolbiecki Ryszard, Innowacje w transporcie wodnym śródlądowym w zakresie zastosowania paliw alternatywnych
 • Rucińska Danuta, Proekologiczne rozwiązania w transporcie lotniczym ze szczególnym uwzględnieniem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS)
 • Sierpiński Grzegorz, Celiński Ireneusz, Staniek Marcin, Rejestracja zachowań komunikacyjnych w czasie rzeczywistym jako wsparcie organizacji i zarządzania transportem
 • Stańko Katarzyna, Wdrażanie planu zrównoważonego rozwoju transportu na terenie Aglomeracji Poznańskiej
 • Szałucki Krzysztof, Dylematy i kontrowersje na temat europejskich programów pomocowych lat 2014 – 2020 jako źródeł finansowania innowacyjnych form funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych w Polsce
 • Szyc Rafał, Transport samochodowy w świetle globalizacji
 • Tłoczyski Dariusz, Analiza potrzeb i postulatów przewozowych pasażerów korzystających z transportu lotniczego w Polsce
 • Trela Mariusz, Emisja zanieczyszczeń i koszty zewnętrzne wynikające z eksploatacji elektrycznego autobusu miejskiego w Polsce w porównaniu do autobusu spalinowego
 • Tundys Blanka, Pomiar zrównoważonego transportu w ocenie zielonego łańcucha dostaw
 • Wach-Kloskowska Małgorzata, Inwestycje w infrastrukturę transportową regionu jako niezbędny element tworzenia sprawnego i spójnego systemu transportowego województwa pomorskiego
 • Ważna Agnieszka, Ważny Karol, Elektroniczne systemy poboru opłat w drogowym transporcie pasażerskim w Unii Europejskiej
 • Wąsowska Katarzyna, Bezpieczeństwo funkcjonowania transportu powietrznego w zmiennych warunkach polityczno-gospodarczych na świecie
 • Wojewódzka-Król Krystyna, Infrastrukturalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce
 • Wyszomirski Olgierd, Kształtowanie mobilności w planach zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla centralnych miast aglomeracji miejskich w Polsce
 • Zając Grzegorz, Młynarski Stanisław, Michnej Maciej, Wybrane czynniki oddziaływania miejskiego transportu szynowego na bezpieczeństwo i komfort pasażerów
 • Zawieska Jakub, Szacowanie wielkości i kosztów emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu

 

II. Transport Development Challenges in the Twenty- First Century - Proceedings of the 2015 TranSopot Conference, Monika Bąk (ed.), Springer Cham 2016 (publikacja w j.angielskim):

 • Monika Bąk and Michał Suchanek, Introduction
 • Monika Bąk, International Cooperation in the EU Transport Research: Experiences and Barriers
 • Piotr Jurewicz and Daniel Kaszubowski, Method for Assessing Rail Transport Competitiveness in Poland and the United Kingdom
 • Grzegorz Krawczyk, The Impact of Public Procurement System on Concentration of the Rail Freight Market in Poland
 • Krzysztof Lewandowski, Local Government, The Hostage or Playmaker in Competition Between Modes of Transport: Examples from Local Freight Transport in Lower Silesia
 • Wojciech Paprocki, EU Transport Policy Failure: The Case of Germany’s Mindestlohngesetz
 • Anna Urbanek, Costs and Benefits of High Speed Rail Integration in Europe
 • Maciej Michnej and Tomasz Zwoliński, Objectives and Strategies of Sustainable Urban Mobility Planning in the City of Krakow
 • Marcin Wołek, The Significance of Pedestrian Mobility as Shown by the Example of the City of Gdynia
 • Katarzyna Hebel, Cars and Urban Travel
 • Monika Paradowska, Comparison of Road Safety Policy Objectives in Poland and in the European Union
 • Beata Zagozdzon, Public–Private Partnership and the Development of Transport Infrastructure in Poland: The Analysis of Critical Success Factors
 • Iwona Pisz and Iwona Łapuńka, Transportation Services as Specific Logistics Projects for Oversized Cargo in Poland
 • Justyna Sordyl, The Impact of Traffic Parameter Assessment on Noise Emission
 • Urszula Motowidlak, Identification of Behavioral Changes in Transport as a Means for Decarbonisation of the Economy
 • Joanna Fryca-Knop, Pro-Innovative Systems of Decision-Making in TSL Enterprises: Behavioural Conditions
 • Krzysztof Krawiec, Simulation of Technical and Economical Processes as an Initial Phase of Electric Bus Fleet Implementation to Operation in Urban Public Transport Company
 • Romanika Okraszewska, The Impact of Organizational Culture on Bicycle Commuting Frequency: The Research Based on Example of Three IT companies
 • Dorota Książkiewicz, Risk Factor Classification GEMIO in the Planning Phase of Logistic Project Management
 • Andrzej Letkiewicz and Michał Suchanek, Use of Economic and Econometric Analysis in the Financial Standing Diagnosis of Haulage Enterprises, Case Study: Trans Polonia S.A.
 • Robert Tomanek, Koleje Śląskie as an Example of H. Mintzberg’s Structural Configuration Theory Application in Designing Organizational Structure of a Railway Operator