Rok 2017

W dniach 29-31 maja 2017 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się kolejna edycja Konferencji Naukowej TranSopot pod hasłem „Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku”. Jej celem, podobnie jak w latach ubiegłych, była integracja naukowców i praktyków z branży TSL. W ramach konferencji odbywały się dyskusje plenarne i tematyczne oraz, jak zwykle, istotnym elementem była debata praktyków pt. CZYNNIKI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TSL.

 

Efektem konferencji są następujące publikacje:

 

New trends in research on transport sustainability and innivation: proceedings of the 2017 TranSopot Conference, Michał Suchanek (ed.), Springer Cham, 2018:

 • Anna Urbanek, Car-Oriented Mobility Culture From The Point Of View of Polish Households’Expenditures
 • Ireneusz Celiński, GT Planner used as a tool for sustainable development of transport infrastructure
 • Michał Suchanek, Justyna Pawłowska, Effects of transport behaviour on public health. A study on the students in the Tricity Area
 • Michał Suchanek, Marcin Wołek, The relations between the bikesharing systems and public expenditures. Cluster analisis of the Polish bikesharing systems
 • Małgorzata Orczyk, Bartosz Firlik, The Assessment of Vibroacoustic Comfort in Trams on the Basis of Experimental Studies and Surveys
 • Grzegorz Sierpiński, Using ICT Applications to Support Sustainable De-velopment and Tackle the Barriers Related to Exten-sive Introduction of Electric Cars into Transport Sys-tems – a Case Study Based on the Green Travelling Planner Tool
 • Vitalii Naumov, Simulation Model of Requests’ Flow Processing at Logistics Center
 • Marcin Staniek, S-MILE VISUALIZER TOOL as a solution to suport local authorities in smart cities
 • Marta Kadłubek, Management Solutions of Transport Companies not Possessing the Unit Dealing with Logistics Custom-er Service
 • Anna Mężyk, Railway Structure and Performance in Poland
 • Aleksandra Koźlak, The Assessment of the Changes in the Road and Railway Accessibility to the Voivodship Cities of Po-land in the Years 2010-2016
 • Daniel Kaszubowski, Relevance of Urban Freight Transport Modelling To-wards the Challenges of Urban Freight Policy
 • Joanna Fryca-Knop, Beata Majecka, The research study on principles of drivers’ behaviour in the labour market of road transport in Poland. De-construction of I. Ajzen and M. Fishbein model
 • Wojciech Lewicki, The Economic Dimension of the Impact of the Prices of Spare Parts on the Repair Costs of Operating Vehi-cles from the Segment of Compact Cars
 • Katarzyna Chudy-Laskowska, Transport infrastructure in Poland in the years 2006–2015
 • Krzysztof Grzegorz, Katarzyna Hebel, Preferences and Transport Behavior of Gdansk Residents in the Light of the Result of Com-plex Traffic Survey
 • Maciej Michnej, Tomasz Zwoliński, Parking management as proven strategy for urban mobility
 • Grzegorz Krawczyk, Concentration Analysis of Selected Municipal Transport Markets in Poland
 • Jakub Madeja, Olgierd Wyszomirski, Privatization of urban transport services using the example of the Board of Urban Transport in Gdynia
 • Michał Suchanek, Adam Mytlewski, The cost of unpaid labour in transport enterprises
 • Dariusz Tłoczyński, Charges for access to aviation infrastructure. Case study: Poland
 

Transport Development Challenges in the 21st Century – Multidimensional Approach, Barbara Pawłowska (ed.), RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK, TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS, No 67

 

Sectoral dimension

 • Jan Burnewicz, Economic Paradoxes in Transport 
 • Bartosz Grucza, Selected Problems of Intermodal Terminal Development Projects in Poland
 • Małgorzata Wach-Kloskowska, The Impact of Designating Limited Use Areas on the Situation of Airports in Poland – Whether They Create an Opportunity for Conducting Corporate Social Responsibility

Local /City Dimension

 • Katarzyna Nosal, Łukasz Franek, Sylwia Rogala, Space and Its Use for Pedestrian Traffic in Center Areas of Selected Polish Cities
 • Agnieszka Ważna, Karol Ważny, Organisation of Public Transport in Metropolitan Areas
 • Aleksander Jagiełło, Transport Behaviour and Preferences of Cyclists in Gdynia

Enterprise Dimension

 • Andrzej Letkiewicz, Beata Majecka, Self-Regulatory Efficiency of Transport Enterprises
 • Joanna Hartenberger-Liszek Joanna Krupska,Functioning of Operational Systems in Road Transport Companies: Directions of Evaluation
 • Stanisław Młynarski, Jarosław Kaczmarek, Effectiveness of Functioning and Mechanisms of Creating Corporate Value in the Sector of Transport of Goods, Warehousing and Transport–Supporting Services
 • Małgorzata Jarocka, Ewelina Mandera, Working Capital Management in Transport Industry Companies Listed in Warsaw Stock Exchange
 

Wyzwania rozwoju transportu, pod red. A.Letkiewicza, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka, Gdańsk 2017

 • Agnieszka Barczak, Prognozowanie ruchu pasażerskiego na przykładzie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów – przegląd metod
 • Jan Bogusławski, Krzysztof Grzelec, Wyzwania funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w obszarze metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot
 • Jarosław Brach, Mobilność 4.0, pojazd użytkowy 4.0 oraz transport 4.0 – kwestie definicyjne i praktyczne
 • Krzysztof Brzozowski, Andrzej Maczyński, Aleksander Konior, Artur Ryguła, Kryteria lokalizacji czujników monitorujących oddziaływanie transportu na jakość powietrza atmosferycznego dla potrzeb systemu ITS
 • Janusz Chodur, Krzysztof Ostrowski, Stanisław Gondek, Proekologiczne rozwiązania transportowe na przykładzie Krakowa
 • Mariusz Dudek, Analiza wpływu wielkości miasta i ukształtowania terenu na ruch niezmotoryzowany na podstawie badań niemieckich „MOBILITÄT IN STÄDTEN”
 • Joanna Dyczkowska, Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) na obszarze Polski Północnej i ich obecna sytuacja 
 • Juliusz Engelhardt, Główne czynniki kształtujące popyt na kolejowe przewozy pasażerskie w krajach Unii Europejskiej
 • Aleksandra Faron, Modele układów drogowych w otoczeniu przystanków kolei aglomeracyjnej w obszarach osiedli mieszkaniowych dużych miast
 • Teresa Gądek-Hawlena, Współpraca organizacji pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego z podmiotami prywatnymi w Polsce
 • Marek Gogołkiewicz, Założenia do wykorzystania modeli Data Envelopment Analysis w badaniu efektywności terminali kontenerowych
 • Stanisław Gondek, Krzysztof Ostrowski, Porównanie czasów podróży dom-praca-dom realizowanych tramwajem i rowerem
 • Andrzej S. Grzelakowski, Dynamika rynków usług transportowych i jej wpływ na ich równowagę
 • Marek Grzybowski, Analiza rynku transportu morskiego w latach 2015-2016
 • Marcin Honkisz, Analiza porównawcza technologii możliwych do wykorzystania przy pomiarach drgań podłoża wywołanych ruchem drogowym
 • Marcin Honkisz, Justyna Sordyl, Łukasz Sobczyński, Porównanie metod pomiaru parametrów ruchu opartych na analizie materiału wideo – metody przepływu optycznego i modelu mieszanego Gaussa
 • Jacek Januszewski, Wpływ nawigacyjnych systemów satelitarnych na efektywność inteligentnych systemów transportowych
 • Małgorzata Jarocka, Beata Majecka, Użyteczność publiczna podmiotów komunikacji miejskiej jako determinanta ich zachowań rynkowych
 • Ewa Kamińska, Obciążenia środowiska związane z procesem przetopu ołowiu pochodzącego ze zużytych akumulatorów
 • Monika Kozerska,  Systemy GPS jako element telematyki w działalności transportowej
 • Paweł R. Kozubek, Analizy ex-post w ocenie efektywności transportowych inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie inwestycji drogowych, zrealizowanych w regionie świętokrzyskim w latach 2005-2013
 • Grzegorz Krawczyk, Ocena funkcjonowania systemu zamówień publicznych przez operatorów transportu zbiorowego w Polsce
 • Dorota Książkiewicz, Absolwenci uczelni wyższych  i młodzi pracownicy na rynku pracy w sektorze TSL
 • Magdalena Kycko, Wiesław Zabłocki, Metody oceny ryzyka w procesach inwestycyjnych obejmujących wdrożenie systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK)
 • Paweł Lesiak, Znaczenie konkurencji instytucjonalnej dla rozwoju rynku transportu ładunków w Europie
 • Agnieszka Miłosz, Rola analizy strategicznej w kształtowaniu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych
 • Urszula Motowidlak, Efekty implementacji programu rozwoju elektromobilności w Polsce w wymiarze energetycznym i środowiskowym
 • Piotr Niedzielski, Karol Leszczyński, Krzysztof Dyl, Taryfa jako obszar i narzędzie innowacyjności
 • Małgorzata Orczyk, Franciszek Tomaszewski, Wybrane zagadnienia oddziaływania transportu na środowisko
 • Wojciech Paprocki, Perspektywy zastosowania sztucznej inteligencji w systemach obsługi mobilności – przykład organizacji pasażerskich przewozów lotniczych
 • Ryszard Rolbiecki, Nakłady finansowe na rozwój infrastruktury transportu wodnego śródlądowego
 • Piotr Rosik, Tomasz Komornicki, Sławomir Goliszek, Znaczenie środków UE w perspektywie 2014-2020 dla zmiany krajowej i międzynarodowej dostępności drogowej Polski
 • Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński, Synergia rozwoju współczesnych portów lotniczych i struktura zagospodarowania przestrzeni
 • Adam Salomon, Efekty inwestycji Portu Gdynia w latach 2007-2015
 • Tomasz Szczepanik, Wykorzystanie bezzałogowych statków latających w branży usług kurierskich
 • Rafał Szyc, Rola inteligentnych systemów transportowych w realizacji celów europejskich polityki transportowej
 • Tomasz Paweł Tyc, Potencjalne źródła finansowania rozwoju infrastruktury sektora transportu wodnego śródlądowego w Polsce
 • Krystyna Wojewódzka-Król, Kompleksowe zagospodarowanie Dolnej Wisły a rozwój zrównoważony
 • Emil Wróblewski, Maciej Babiak, Antoni Iskra, Innowacyjne zastosowanie grafenu w konstrukcji silników spalinowych w aspektach redukcji strat tarcia oraz zużycia paliwa
 • Michał Zajfert, Mirosław Antonowicz, Jakub Majewski, Marcin Wołek, Założenia konstrukcji syntetycznego wskaźnika koniunktury sektora transportu kolejowego w Polsce